فرماندار شهرستان زاوه
محمد وفایی نژاد
فرماندار شهرستان زاوه

    .     .     .
۱۳۸۸/۰۷/۰۷

تقسيمات كشوري

ویرایشگر متن
تقسیمات كشوری
 
فصل اول – تعاریف
ماده 1-عناصر تقسیمات كشوریعبارتند از : روستا ، دهستان ، شهر ، بخش ، شهرستان و استان

ماده2-روستا واحد مبداء تقسیمات كشوری است كه از لحاظ محیط زیستی ( وضع طبیعی ،اجتماعی ، فرهنگی و اقتصادی ) همگن بوده كه با حوزه و قلمرو معین ثبتی یا عرفیمستقل كه حداقل تعداد 20 خانوار یا صد نفر اعم ازمتمركز یا پراكنده در آنجا سكونتداشته باشند و اكثریت ساكنان دائمی آن بطور مسقیم و غیرمسقیم به یكی از فعالیتهایكشاورزی ، دامداری ، باغداری بطور اعم و صنایع روستایی و صید و یاتركیبی از اینفعالیتها اشتغال داشته باشند و در عرف به عنوان ده ، آبادی ، دهكده یاقریه نامیدهمی شده است .
·         تبصره 1-مزرعه نقطه جغرافیایی و محلی است كشاورزی كه بنا به تعریف روستانبوده و به دو شكل مستقل و تابع شناخته می شود .
·         تبصره 2-مكان به نقطه ای اطلاق می شود كه بنا به تعریف روستا نبوده و ( بیشتر محل انجام فعالیتهای غیر كشاورزی . كارخانه ، ایستگاه ، كارگاه ، قهوه خانه ونظائر آنها ) است كه به دو شكل مستقل و تابع شناخته می شود .
·         تبصره 3-مزرعه و مكان تابع در محدوده ثبتی یا عرفی روستای متبوع خود وبه طور كلی از لحاظ نظام تقسیمات كشوری جزو آن محسوب می شود .
·         تبصره 4-مزرعه و مكان مستقل دارای محدوده ثبتی یا عرفی معین و مستقلبوده و از لحاظ نظامات اداری زیر پوشش واحد تقسیماتی مربوطه حسب مورد می باشد .
ماده 3-دهستان كوچكترین واحد تقسیمات كشوری است كه دارای محدودهجغرافیایی معین بوده و از به هم پیوستن چند روستا ، مكان ، مزرعه همجوار تشكیل میشود كه از لحاظ محیط طبیعی ، فرهنگی ، اقتصادی و اجتماعی همگن بوده و امكان خدماترسانی و برنامه ریزی در سیستم و شبكه واحدی را فراهم می نماید .
·         تبصره 1-حداقل جمعیت دهستان با در نظر گرفتن وضع پراكندگی و اقلیمی كشوربه سه درجه تراكمی به شرح زیر تقسیم می شود :
o        الف – تراكم زیاد 8000 نفر .
o        ب – تراكم متوسط 6000 نفر .
o        ج – تراكم كم 4000 نفر .
·         تبصره 2-دهستانهای موجود كه از نظر وسعت ، جمعیت و دسترسی دارای تراكممطلوب بوده و درقالب موجود باقی و آن تعداد از دهستانهایی كه از این لحاظ نامتناسبمی باشند از طریق تقسیم و یا ادغام تعدیل و به دهستانهای جدید تبدیل خواهند شد .
·         تبصره 3-مركز دهستان منحصراً روستایی از همان دهستان است كه مناسبترینمركز خدمات روستایی آن محدوده شناخته می شود .
ماده 4-شهر محلیاست با حدود قانونی كه در محدوده جغرافیایی بخش واقع شده و از نظر بافت – اجتماعی ،اشتغال و سایر عوامل دارای سیمائی با ویژگیهای خاص خود بوده بطوری كه اكثریت ساكناندائمی آن در مشاغل كسب ، تجارت ، صنعت ، كشاورزی ، خدمات و فعالیتهای اداری اشتغالداشته و در زمینه خدمات شهری از خود كفائی نسبی برخوردار و كانون مبادلات اجتماعی ،اقتصادی ، فرهنگی و سیاسی حوزه جذب و نفوذ پیرامون خود بوده و حداقل دارای ده هزارنفر جمعیت باشد .
·         تبصره 1-تعیین محدوده شهری به پیشنهاد شورای شهر و تصویب وزارتین كشور ومسكن و شهرسازی خواهد بود .
·         تبصره 2-محله 0 مجموعه ساختمانهای مسكونی و خدماتی است كه از لحاظ بافتاجتماعی ساكنانش خود را اهل آن محل می دانند و دارای محدوده معین است حدود محله هایشهر تابع تقسیمات شهرداری خواهد بود .
·         تبصره 3-منطقه : در شهرهای بزرگ از به هم پیوستن چند محله منطقه شهریتشكیل می شود .
·         تبصره 4-حوزه شهری به كلیه نقاطی اطلاق می شود كه در داخل و خارج ازمحدوده قانونی شهر قرار داشته و از حدود ثبتی و عرفی واحدی تبعیت كنند .
ماده 5بخش عشایری واحدی است كه از تقسیمات كشوری كه با داشتنیك بخشدار سیار مسئول گرفتن خدمات و هماهنگی با ادارات مربوطه خواهد بود و عشایر درفصول مختلف در هر منطقه كه اسكان می كنند تابع فرمانداری و استانداری همان منطقههستند .


ماده 6- بخش واحدی است كه از تقسیمات كشوری كه دارای محدودهجغرافیایی معین بوده و از به هم پیوستن چند دهستان همجوار مشتمل بر چندین مزرعهمكان روستا و احیاناً شهر كه در آن عوامل طبیعی بر اوضاع اجتماعی و فرهنگی اقتصادیو سیاسی واحد همگنی را به وجود می آورد به نحوی كه با در نظر گرفتن تناسب وسعتجمعیت و ارتباطات و دسترسی و سایر موقعیتها نیل به اهداف و برنامه ریزیهای دولت درجهت احیاء امكانات طبیعی و استعدادهای اجتماعی و توسعه امور رفاهی و اقتصاد آنتسهیل گردد .
·         تبصره 1-حداقل جمعیت محدوده هر بخش بدون احتساب جمعیت شهری با در نظرگرفتن وضع پراكندگی و اقلیمی كشور به دو درجه تراكمی به شرح زیر تقسیم شده است .
o        الف-مناطق با تراكم زیاد سی هزار نفر .
o        ب-مناطق با تراكم متوسط 20 هزار نفر .
·         تبصره 2-در نقاط كم تراكم دور افتاده مرزی جزایری و جنگلی و كویری باتوجه به كلیه شرایط اقلیمی سیاسی اقتصادی و اجتماعی تا حداقل دوازده هزار نفر جمعیتبا تصویب هیأت وزراء و در موارد استثنایی با تصویب مجلس جمعیت بخش می تواند كمتر ازمیزان تعیین شده در تبصره 1 باشد .
·         تبصره 3-مركز بخش روستا یا شهری از همان بخش است كه مناسبترین كانونطبیعی فرهنگی اقتصادی و سیاسی آن شهر است .
ماده 7-شهرستان واحدیاز تقسیمات كشوری است با محدوده جغرافیایی معین كه از به هم پیوستن چند بخش همجواركه از نظر عوامل طبیعی اجتماعی اقتصادی سیاسی فرهنگی واحد متناسب و همگنی را بوجودآورده اند .
·         تبصره 1-حداقل جمعیت شهرستان با در نظر گرفتن وضع پراكندگی و اقلیمیكشور به دو درجه تراكمی به شرح زیر تقسیم می شود .
o        الف – تراكم زیاد 120000 نفر
o        ب- تراكم متوسط 80000 نفر
·         تبصره 2-در نقاط كم تراكم دورافتاده مرزی جزائری و كویری با توجه بهكلیه شرایط اقلیمی سیاسی اقتصادی اجتماعی تا حداقل 50 هزار نفر با تصویب هیأتوزیران و در موارد استثنایی با تصویب مجلس شورای اسلامی می تواند كمتر از 50 هزارنفر باشد .
·         تبصره 3-مركز شهرستان یكی از شهرهای همان شهرستان است كه مناسبترینكانون طبیعی فرهنگی اقتصادی سیاسی و اجتماعی آن محدوده شناخته می شود .
ماده 8- وزارت كشور موظف است ظرف مدت 3 ماه با همكاری سازمانبرنامه و بودجه و مركز آمار درجات تراكم را تعیین و به تصویب هیات وزیران برساند .

ماده 9-استان واحدی از تقسیمات كشوری است با محدوده جغرافیایی معینكه از به هم پیوستن چند شهرستان همجوار با توجه به موقعیتهای سیاسی اجتماعی فرهنگیاقتصادی و طبیعی تشكیل می شود .
·         تبصره 1-وزارت كشور بنا به ضرورت می تواند با تصویب هیات وزیران باانتزاع و الحاق روستاها بخشها یا شهرستانهای مجاور استانها را تعدیل نماید مگر آنكهبه تصویب مجلس شورای اسلامی ایجاد استان جدید ضروری شناخته شود استان جدید بایدحداقل یك میلیون نفر جمعیت داشته باشد .
·         تبصره 2-مركز استان یكی از شهرهای همان استان است كه مناسبترین كانونسیاسی اقتصادی فرهنگی طبیعی اجتماعی آن استان شناخته می شود .
ماده10-دولت موظف است با حفظ جهات سیاسی اجتماعی هر روستا را به نزدیكترین مركزدهستان و هر دهستان را به نزدیكترین مركز بخش و هر بخش را به نزدیكترین مركزشهرستان و هر شهرستان را به نزدیكترین مركز استان منضم نماید
 

ماده 11بخشها شهرها شهرستانها و استانهایی كه فاقد شرایط مذكور در این قانون هستندبا همان عنوان باقی می مانند دولت موظف است حتی الامكان اینگونه واحدها را با شرایطمندرج در این قانون منطبق گرداند .
 منبع :
۷۲۸۶


مطالب مرتبط با این موضوع :


کلیه حقوق این پورتال محفوظ و متعلق به استانداری خراسان رضوی می باشد.

نظرسنجی
مطالب سایت را چگونه ارزیابی می کنید؟
آماربازدیدکنندگان