فرماندار شهرستان زاوه
محمد وفایی نژاد
فرماندار شهرستان زاوه

    .     .     .
۱۳۸۸/۰۷/۱۱

وظائف و مسؤولیتهای فرماندار - بخشدار

وظائف و مسؤولیتهای فرماندار - بخشدار
 


 
ابعاد سیاسی:
-
تبیین و ترویج سیاستهای عمومی دولت ( روشنگری)
-
فراهمآوردن موجبات اجرای طرحها و سیاستهای عام امنیتی وانتظامی، مصوبات مراجع قانونی ودستورالعملها.
-
تعامل با نماینده مجلس درزمینه امور سیاسی
.
-
تعامل باجریانات و گروههای سیاسی شهرستان
.
-
بینش سیاسی فرماندار ، معاون و بخشدار ( فهمودرک واندیشه سیاسی)

-
جو سیاسی شهرستان ( شناخت کافی ازمنطقه ماموریتی)
-
تعامل با شوراها درزمینه امور سیاسی .
-
عدم گرایش به جناح های قدرت درمنطقه وحفظ توازن سیاسی ( سوابق سالم سیاسی)

-
میزان شناخت و قدرت تحلیل اوضاع سیاسیمنطقه .
-
تدوین استراتژی سیاسی منطقه
.
-
مراقبت دقیق ازاوضاع سیاسی محلماموریت و انجام تصمیمات لازم براساس قوانین ومقررات مربوط
.
-
میزان تعهد وپایبندی به اصول وشعارهای مطرح شده از سوی دولت خدمتگزار
.
-
همکاری و اهتمام بانهادهای مدنی، Nero ها و انجمنهای علمی و فرهنگی
.
-
رسیدگی و اهتمام به امورجوانان
.
-
توجه به شایسته سالاری و رفع تبعیض های حزبی ومصلحتی دراین خصوص .
 ابعاداجتماعی، فرهنگی و مذهبی:
-
مردمداری و تعامل با اقشار مختلفجامعه ( جوانان – بانوان – اقلیت های قومی و مذهبی و ... )
-
تعامل با نیروهایارزشی
-
جلسات شورای اجتماعی، فرهنگی، آموزش و پرورش شهرستان و بخش
-
مسائلبانوان ( توجه به نقش و جایگاه کمیسیون بانوان و ... )
-
تعامل با مراکز فرهنگی، آموزش و دانشگاهی ( ارتباط ، توسعه و گسترش)
-
نحوه برگزاری انتخابات ( مجلس،شوراهای اسلامی ، خبرگان ریاست جمهوری و ... )
-
ستادهای احیاء امر به معروف ونهی ازمنکر.
-
توجه به ورزش و اوقات فراغت
.
-
توجه به تحکیم و تعظیم شعائراسلامی ( توجه به متدینین ، کانونهای قرآن مساجد، بهاء دادن به نیروهای ارزشی)

-
شئونات رفتاری واخلاقی ( تعامل با ارباب رجوع)
-
تعامل با شوراها: ( درزمینه اجتماعی و فرهنگی)
-
تعامل با روحانیت وائمه جمعه و جماعات مساجدشهرستان.
-
مراقبت کلی دربهبود و پیشرفت امورآموزشی ، اجتماعی ، اقتصادی وبهداشت حوزه شهرستان
 ابعادامنیتی:
-
برگزاری جلسات شورای تامین ( سطح جلسات، تعداد جلسات،پیگیری مصوبات و ... )
-
برگزاری جلسات کمیسیون کارگری ( سطح جلسات ، تعدادجلسات، پیگیری مصوبات و ... )
-
تعامل با اعضای شورای تامین ( نظامی- انتظامیاطلاعاتی)
-
تعامل با دستگاه قضایی ( ارتباط دوستانه همراه با حسن سلوک بامقامات قضائی راهگشای بسیاری ازمشکلات خواهد بود و بهیچ عنوان نباید ازآن غفلتکرد.)
-
تدوین استراتژی منطقه .
-
تعامل با شوراهای اسلامی درزمینه امورامنیتی
.
-
تعامل با نماینده مجلس درزمینه امور امنیتی
.
-
هماهنگی دربرقراریحفظ نظم و امنیت عمومی ازطریق نیروهای انتظامی با استفاده از همکاری سپاه پاسداران ( برابر دستورالعمل)

-
نظارت درامور جمعیتها و احزاب وجلوگیری ازفعالیتهای مضروخلاف قانون.
-
میزان شناخت و مطالعه درقوانین و مقررات و دستورالعملهای امنیتیو
...
-
توان تامین امنیت درمقاطع حساس مثل انتخابات، نارضایتی های اجتماعی وبروز بحران و اغتشاشات .
 ابعادمدیریت و اداری:
-
شورای اداری شهرستان ( تعداد جلسات، سطحجلسات، پیگیری مصوبات و...)
-
تشکیل شوراهای قانونی ( تامین- اداری- آموزش وپرورش- کشاورزی- بهداشت و ...)
-
نظارت وهماهنگی
-
وضعیت تشکیلات وچارتسازمانی فرمانداری و بخشداریهای تابعه
-
سامان اداری فرمانداری، بخشداریها وواحدهای ذیربط.
-
تعامل بین فرماندار، معاون فرماندار و بخشداران تابعه
.
-
تعامل با شوراها درزمینه امورساماندهی ( تشکیل- مساعدت- نظارت)

-
قدرت تواناییدرایجاد ارتباط بین مردم ومسئولین
-
هماهنگ ساختن ارگانهای اداری، اجرائیونهادهای انقلاب اسلامی دراجرای سیاست عمومی دولت.
-
انجام سرکشی و بازدیدهاینوبه ای ازمناطق تحت مسئولیت ( بخش تابعه و ده گردشی)

-
مراقبت و نظارت درانجامانتخابات مجلسی و سایر انتخابات مربوط طبق قوانین و مقررات.
-
هماهنگی درانجاموظایف مربوط به امور شهرداریها و شوراهای اسلامی طبق مقررات مربوط.
 ابعادعمرانی و اقتصادی:
-
شورای برنامه ریزی ( تعدادجلسات، مصوبات،نقش فرماندار و بخشدار درشورا، توزیع اعتبارات پیگیری مصوبات و...)
-
تدویناستراتژی عمرانی منطقه ( کوتاه مدت و بلند مدت)
-
نظارت و پیگیری پروژه هایعمرانی ( منطقه ای و ملی)
-
میزان جذب اعتبارات تخصیص یافته.
-
اجرای برنامهسوم توسعه وتمهیدات برنامه های توسعه
.
-
تعامل با شوراها درزمینه امور عمرانی واقتصادی
.
-
تعامل با نماینده مجلس درزمینه امور عمرانی و اقتصادی
.
-
نظارتومراقبت درتهیه وتنظیم واجرای برنامه ها وطرحهای عمومی و عمرانی ازطریق هماهنگساختن فعالیتهای ادارات ، سازمانها دولتی وغیردولتی
.
-
نظارت ومراقبت دربهبودوپیشرفت امورعمرانی محل ونظارت برحسن جریان طرحهای مربوط وهمچنین نحوه تقسیماعتبارات طرحهای عمرانی با درنظر گرفتن اولویت ها
.
-
نظارت ومراقبت درپیشبردامور کشاورزی، بهبود وضع کشاورزان وهمچنین گسترش اموردامداری و دامپروی و توزیع بذرو علوفه با همکاری مسئولین مربوط
.
-
تهیه وجمع آوری اطلاعات و آمارهای لازمدرمورد استعدادهای بالقوه و باالفعل شهرستان و بخش
.
-
نحوه کنترل وبرخورد باساخت و سازهای غیرمجاز.- راهبردها واثر مدیریت براوضاع عمومی.
 نمونهوظائف و مسئولیتها:
-
جایگاه دولت و حکومت اسلامی درسطح منطقه .
-
جایگاه ونقش فرماندار بعنوان نماینده عالی دولت درشهرستان
.
-
جایگاه ونقشبخشدار بعنوان نماینده عالی دولت دربخش
.
-
ساختارهای محیط اجتماعی ومجموعهمقتضیات و شرایط سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی شهرستان
.
-
ریشه یابی مشکلاتوایجاد تعادل درتوزیع امکانات اشتغالزایی
.
-
راه کارهای رویارویی با چالش ها ومتغیرهای منطقه براساس ضرورت ها و ایجاد بسترهای مناسب ومطلوب جهت اجرای برنامه هایاقتصادی
.
-
هدایت منطقه بسوی اهداف توسعه ای ودامن زدن به رشد و پویان
.
-
سازماندهی خطوط سیاست ها دربخش ها
.
-
راه کارهای کاهش بارمالی دولت
.
-
توجهویژه به زیر ساخت ها وزیربناها
.
-
افزایش قابلیت ها وکارآیی دستگاههایدولتی
.
-
اجرای سیاست های کلان با استفاده ازمشارکت های بخش دولتیوغیردولتی
.
-
ایجاد ارتباط مستقیم و بدون واسطه با مردم
.
-
جلب اعتماد ورضایت عمومی
.
-
عدم ترک محل خدمت
.
-
رعایت اصل سلسله مراتب اداری.
 منبع :
۱۳۶۱


مطالب مرتبط با این موضوع :


کلیه حقوق این پورتال محفوظ و متعلق به استانداری خراسان رضوی می باشد.

نظرسنجی
مطالب سایت را چگونه ارزیابی می کنید؟
آماربازدیدکنندگان